0 (800) 21 00 65 help@msl.ua
00:00
МСЛ
00:00

Умови проведення рекламної акції

«Чемпіонат ігор на інтуїцію!»

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Рекламна акція «Чемпіонат ігор на інтуїцію!» (далі – Акція) проводиться з метою популяризації (рекламування) серед населення державної грошової лотереї «Сапер», державної грошової лотереї «Вежа» та державної грошової лотереї «Смайл», оператором яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (далі – Замовник Акції).

 Акція проводиться на безоплатних засадах.

1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙЛОТ», що знаходиться за адресою: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 50-А (далі – Організатор).

2.  ТЕРИТОРІЯ, ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ ТА ПРИЗОВИЙ ФОНД

2.1. Акція проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованої території України.

2.2. Акція проводиться в період з 00:00:00 години «14» серпня 2020 року до 23:59:59 «24» серпня 2020 року.

2.3. Призовий фонд Акції складається з грошових коштів у розмірі 9 000 (дев’ять тисяч) грн.

2.4. У разі зміни Періоду проведення Акції, у тому числі у разі припинення проведення Акції, відповідна інформація обов’язково оприлюднюється в порядку, аналогічному порядку оприлюднення цих Умов.

3.  УЧАСНИКИ АКЦІЇ

3.1. Взяти участь в Акції мають право будь-які дієздатні повнолітні фізичні особи, що зареєстровані на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет, відповідно до процедури, запровадженої на вказаному сайті, окрім:

а) працівників Організатора та Замовника Акції і членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки);

б) власників і працівників рекламних агентств та партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а також членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки).

3.2. У випадку, якщо в момент отримання Призу буде встановлено, що особа, яка брала участь в Акції, не може бути Учасником Акції, Приз, який така особа має змогу отримати їй не надається.

4.  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1. Акція проводиться серед осіб, які відповідають вимогам, викладеним у пункті 3.1 цих Умов, та які набули статусу Учасника Акції в спосіб, що визначений цими Умовами.

4.2. Для набуття статусу Учасника Акції будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам пункту 3.1 цих Умов, (далі – Зацікавлена особа) повинна в період проведення Акції придбати та розіграти білет лотереї «Сапер» та/або білет лотереї «Вежа» та/або білет лотереї «Смайл» на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет, обов’язково відкривши кількість ігрових полів, що залежить від лотереї, обраної гравцем серії лотереї та мінімальна кількість яких визначена у таблиці 1, таблиці 2 та таблиці 3.

Обов’язковою умовою набуття статусу Учасника Акція є набуття права на отримання виграшу за результатами відкриття останнього ігрового поля з загальної кількості визначеної у таблиці 1, таблиці 2 та таблиці 3.

Таблиця 1

Кількість ігрових полів лотереї «Сапер», відкриття яких є необхідним для набуття статусу Учасника Акції залежно від серії лотереї

Серія А

6

Серія Б

4

Серія В

3

Серія Г

7

Серія Ґ

5

Серія Д

4

Серія Е

3

Серія Є

3

Серія Ж

2

Серія З

7

Серія И

6

Серія І

5

Серія Ї

5

Серія Й

3

Серія К

3

Серія Л

3

Серія М

2

Таблиця 2

Кількість ігрових полів лотереї «Вежа», відкриття яких є необхідним для набуття статусу Учасника Акції залежно від серії лотереї

Серія А

4

Серія Б

2

Серія В

1

Серія Г

5

Серія Ґ

2

Серія Д

2

Серія Е

6

Серія Є

3

Серія Ж

2

Серія З

1

Таблиця 3

Кількість ігрових полів лотереї «Смайл», відкриття яких є необхідним для набуття статусу Учасника Акції залежно від серії лотереї

Серія А

4

Серія Б

2

Серія В

1

Серія Г

5

Серія Ґ

2

Серія Д

2

Серія Е

6

Серія Є

3

Серія Ж

2

Серія З

1

4.3. Зацікавлена особа автоматично стає Учасником Акції у разі виконання вимог, передбачених пунктом 4.2 цих Умов.

4.4. Кожна Зацікавлена особа може отримати статус Учасника Акції необмежену кількість разів.

5.  ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

5.1.  Визначення переможців Акції буде здійснюватися 25 серпня 2020 року у проміжок часу з 12.00 до 14.00серед усіх Зацікавлених осіб, що набули статусу Учасника Акції, щляхом визначення осіб, що придбали найбільшу кількість білетів лотереї «Сапер» та/або білетів лотереї «Вежа» та/або білетів лотереї «Смайл» та виконали вимоги пункту 4.2 цих Умов.

5.2.  За результатами Акції буде визначено Переможців Акції призи між якими буде розподілено наступним чином:

За І місце – Переможець отримує суму коштів у розмірі 5 000 грн., що буде зарахована на баланс в особистому кабінеті гравця  на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет;

За ІІ місце - Переможець отримує суму коштів у розмірі 3 000 грн., що буде зарахована на баланс в особистому кабінеті гравця  на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет;

За ІІІ місце - Переможець отримує суму коштів у розмірі 1 000 грн., що буде зарахована на баланс в особистому кабінеті гравця  на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет.  

5.3. У разі, якщо під час визначення Переможців два або більше Учасників набудуть права на отримання призу, то, в такому випадку, відповідний приз буде поділено між такими Переможцями у рівних частинах.

5.4. Результати Акції та визначення Переможців буде опубліковано на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет та на офіційних сторінках у соціальних мережах.

5.5.  Призи Акції у вигляді грошових коштів будуть зараховані на баланс в особистому кабінеті Переможців  на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет автоматично протягом доби з моменту визначення Переможців.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1.Відповідальність Організатора та Замовника Акції не виходить за межі вартості Призів, зазначених у цих Умовах.

6.2. Організатор та Замовник Акції не вступають в жодні суперечки щодо визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визнання за ними прав на одержання Призів та не несуть відповідальності за такі невизнання.

6.3.Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.

6.4. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, правочини, у яких Приз буде предметом відповідного правочину або засобом платежу.

6.5. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення із вказаних питань приймає Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню.

7.  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Учасник, беручи участь в Акції, підтверджує, що він є дієздатним та повнолітнім.

У разі, якщо під час проведення Акції буде достеменно встановлено, що особа, яка взяла участь в Акції, не може бути Учасником (не відповідає п. 3.1 цих Умов), то така особа втрачає право на отримання будь-яких Призів Акції.

7.2. Організатор залишає за собою право змінювати ці Умови на власний розсуд, при цьому опубліковуючи такі зміни в порядку, аналогічному порядку опублікування цих Умов.

7.3. У разі, якщо Учасник, який отримав право на Приз, не має змоги отримати такий Приз, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, він не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.

7.4. Організатор та Замовник Акції не беруть на себе відповідальності з приводу будь-яких суперечностей щодо права власності на Приз.

7.5. Учасники Акції погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

7.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Умовами Акції та свою повну і безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Умов або відмова Учасника від належного їх виконання вважаються відмовою Учасника від участі в Акції та від отримання Призу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

7.8. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме щодо можливості укладення вказаного договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

7.9.Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Умови не є публічною обіцянкою винагороди.

8.  ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

8.1. Ці Умови Акції розміщуються на офіційному сайті Замовника Акції за посиланням: http://msl.ua та набувають чинності з моменту їх опублікування.


М.С.Л за відповідальну гру!
Гра починається з 18-ти років!
Ми у Viber!