0 (800) 21 00 65 help@msl.ua
00:00
МСЛ
00:00

Умови проведення рекламної акції

Умови проведення рекламної акції (турніру)

«Ліга чемпіонів»

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Рекламна акція (турнір) «Ліга чемпіонів» (далі – Турнір) проводиться з метою популяризації (рекламування) серед населення державної грошової лотереї «Сапер», державної грошової лотереї «Вежа», державної грошової лотереї «Креш», державної грошової лотереї «Смайл» та державної грошової лотереї «Скарби долі», державної грошової лотереї «Бухта», оператором яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (далі – Замовник Турніру).

Турнір проводиться на безоплатних засадах.

1.2. Організатором Турніру є Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙЛОТ», що знаходиться за адресою: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 50-А (далі – Організатор).

2.  ТЕРИТОРІЯ, ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ ТА ПРИЗОВИЙ ФОНД

2.1. Турнір проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованої території України.

2.2. Турнір проводиться в період з 00:00:00 години «29» квітня 2021 року до 23:59:59 «10» травня 2021 року.

2.3. Призовий фонд Турніру складається з грошових коштів у розмірі 18 000 (вісімнадцять тисяч) грн., по 1 500 (одній тисячі п’ятсот) грн. на кожен день проведення Турніру, з яких: 500 грн. щоденно – один приз 1-ї категорії («Помаранчева ліга»); 1 000 грн. щоденно – призи 2-ї категорії (10 призів по 100 грн.) («Синя ліга»).

2.4. У разі зміни Періоду проведення Турніру, у тому числі у разі припинення проведення Турніру, відповідна інформація обов’язково оприлюднюється в порядку, аналогічному порядку оприлюднення цих Умов.

3.  УЧАСНИКИ ТУРНІРУ

3.1. Взяти участь в Турнірі мають право будь-які дієздатні повнолітні фізичні особи, що зареєстровані на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет, відповідно до процедури, запровадженої на вказаному сайті, окрім:

а) працівників Організатора та Замовника Турніру і членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки);

б) власників і працівників рекламних агентств та партнерів, які мають причетність до проведення Турніру, а також членів їхніх родин (зокрема, чоловік (дружина), діти, брати (сестри), батьки).

3.2. У випадку, якщо в момент отримання призу буде встановлено, що особа, яка брала участь в Турнірі, не може бути Учасником Турніру, приз, який така особа має змогу отримати їй не надається.

4.  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ

4.1. Турнір проводиться серед осіб, які відповідають вимогам, викладеним у пункті 3.1 цих Умов, та які набули статусу Учасника Турніру в спосіб, що визначений цими Умовами.

4.2. Для набуття статусу Учасника Турніру будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам пункту 3.1 цих Умов, (далі – Зацікавлена особа) повинна в період проведення Турніру придбати та розіграти білет лотереї «Сапер» та/або білет лотереї «Вежа» та/або білет лотереї «Креш» та/або білет лотереї «Смайл» та/або білет лотереї «Скарби долі» та/або білет лотереї «Бухта» на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет.

Вартість придбаних білетів лотереї «Сапер» та/або «Вежа» та/або «Креш» та/або  «Смайл» та/або «Скарби долі» та/або «Бухта» дорівнює кількості балів, які отримує Учасник Турніру.

За кожні 25 балів Учаснику Турніру присвоюється одна «синя зірка».

За кожні десять «синіх зірок», що є еквівалентом 250 балів, Учаснику Турніру присвоюється одна «помаранчева зірка».

Учасник Турніру набуває право на участь у розіграші призів 2-ї категорії за умови отримання ним щонайменше однієї «синьої зірки». При цьому кожна «синя зірка» дає один шанс під час розіграшу призів 2-ї категорії.

Учасник Турніру набуває право на участь у визначенні Переможця 1-ї категорії за умови отримання щонайменше однієї «помаранчевої зірки». При цьому Учасник Турніру, який має хоча б одну «помаранчеву зірку» виключається з розіграшу призів 2-ї категорії незалежно від наявної у нього кількості «синіх зірок».

За результатом сумування всіх отриманих Учасником Турніру «помаранчевих зірок» формується рейтинг - турнірна таблиця для визначення Переможця 1-ї категорії.

4.3. Зацікавлена особа автоматично стає Учасником Турніру у разі виконання вимог, передбачених пунктом 4.2 цих Умов. При цьому право на участь у визначенні Переможців відповідної категорії залежить від наявності в Учасника Турніру «зірок».

5.  ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

5.1.  Визначення Переможців буде здійснюватися щоденно, наступного дня за кожним днем проведення Турніру. При цьому день проведення Турніру визначається як період з 00.00 до 23.59 кожного календарного дня проведення Турніру.

При цьому бали та/або «зірки», що були отримані Зацікавленою особою та/або Учасником Турніру протягом одного дня проведення Турніру, не враховуються при визначенні Переможців наступного дня проведення Турніру.

5.2.  Розіграш призів 2-ї категорії відбувається за принципом випадковості за допомогою сервісу random.org серед усіх Учасників Акції, які набули право на участь у розіграші призів 2-ї категорії. У кожному розіграші розігрується по десять призів 2-ї категорії. Кількість шансів Учасника Турніру під час розіграшу призів 2-ї категорії дорівнює кількості «синіх зірок», отриманих одним Учасником Турніру.

5.3.  Переможець 1-ї категорії визначається серед Учасників Турніру, які набули права на участь у визначенні Переможців 1-ї категорії. Переможцем 1-ї категорії стає Учасник Турніру, який набрав найбільшу кількість «помаранчевих зірок».

У разі якщо під час визначення Переможця 1-ї категорії два або більше Учасника наберуть однакову кількість «помаранчевих зірок» та будуть претендувати на приз 1-ї категорії, то, в такому разі, усі такі Учасники набувають статусу Переможців 1-ї категорії та беруть участь у розподілі призу 1-ї категорії.

5.4. Результати Турніру та визначення Переможців (турнірна таблиця) буде опубліковано на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет та на офіційних сторінках у соціальних мережах.

5.5.  Призи Турніру у вигляді грошових коштів будуть відображені на балансі в особистому кабінеті Переможців на сайті www.msl.ua в мережі Інтернет автоматично протягом доби з моменту визначення Переможців.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Відповідальність Організатора та Замовника Турніру не виходить за межі вартості призів, зазначених у цих Умовах.

6.2. Організатор та Замовник Турніру не вступають в жодні суперечки щодо визнання будь-яких осіб Учасниками Турніру і визнання за ними прав на одержання призів та не несуть відповідальності за такі невизнання.

6.3. Організатор Турніру не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Турніру, інших непідвладних контролю з боку Організатора Турніру обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань.

6.4. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, правочини, у яких приз буде предметом відповідного правочину або засобом платежу.

6.5. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення із вказаних питань приймає Організатор Турніру відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Турніру є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню.

7.  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Учасник, беручи участь в Турніру, підтверджує, що він є дієздатним та повнолітнім.

У разі, якщо під час проведення Турніру буде достеменно встановлено, що особа, яка взяла участь в Турніру, не може бути Учасником (не відповідає п. 3.1 цих Умов), то така особа втрачає право на отримання будь-яких призів Турніру.

7.2. Організатор залишає за собою право змінювати ці Умови на власний розсуд, при цьому опубліковуючи такі зміни в порядку, аналогічному порядку опублікування цих Умов.

7.3. У разі, якщо Учасник, який отримав право на приз, не має змоги отримати такий приз, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, він не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.

7.4. Організатор та Замовник Турніру не беруть на себе відповідальності з приводу будь-яких суперечностей щодо права власності на приз.

7.5. Учасники Турніру погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

7.6. Беручи участь в Турніру, Учасник Турніру тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Умовами Турніру та свою повну і безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Турніру цих Умов або відмова Учасника від належного їх виконання вважаються відмовою Учасника від участі в Турніру та від отримання призу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Турніру будь-якої компенсації.

7.7. Для організації та проведення Турніру, а також для здійснення контролю за перебігом Турніру Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

7.8. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме щодо можливості укладення вказаного договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Турніру всі Учасники Турніру погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

7.9. Цей Турнір не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Умови не є публічною обіцянкою винагороди.

8.  ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ ТУРНІРУ

8.1. Ці Умови Турніру розміщуються на офіційному сайті Замовника Турніру за посиланням: http://msl.ua та набувають чинності з моменту їх опублікування.


Ми у Viber!